Loading...
Vigselrätts information2016-04-17T17:34:02+00:00

Förenade Islamiska Föreningars handlinsplan och rutiner vid utövning av vigselrätt

Syfte:

FIFS föreningar ska följa denna handlingsplan med dess gemensamma rutiner för de föreningar som har en imam med vigselrätt.

FIFS föreningar som inte har en imam med vigselrätt ska likaså följa denna handlingsplan med dess förpliktelser om samarbete med FIFS kring vår vigselrätt.

FIFS villkorar medlemskap i FIFS med att föreningen ska följa denna handlingsplan.

Denna handlingsplan ska kvalitetssäkra vår hantering av vigselrätt och säkra att våra imamer som har vigselrätt sköter sin myndighetsutövning på ett klanderfritt sätt.

Vi vill åtgärda de brister som förekommit och förhindra att vigslar som förrättas av imamer eller lekmannaimamer utan vigselrätt sker hos våra föreningar.

Vi vill försäkra oss om att våra imamer och föreningar blir medvetna om att de går emot lagen vid sådana vigselakter och att det kan ge rättsliga följder men även svåra sociala konsekvenser, inte minst för kvinnor. Förening hos FIFS kan förnekas fortsatt medlemskap om sådana vigslar sker genom föreningen.

Vi vill förtydliga vilken ansvarsfördelning imamer med vigselrätt, föreningar och FIFS har och försäkra oss om att informationen om gällande regler och rutiner kring vigselförrättning når alla nivåer hos FIFS och de par som vill bli vigda av någon FIFS imam med vigselrätt.

FIFS åtgärder:

Vigselombudsman

FIFS har utsett en ansvarig vigselombudsman som imamer kan vända sig till för information eller råd.

 

Kompetensutveckling

 • Alla imamer med vigselrätt genom FIFS skall delta på utbildningar och informationsmöten anordnade av FIFS.
 • FIFS anordnar minst två utbildningar för imamer per år.
 • Imamer med vigselrätt har närvaroplikt. Andra imamer rekommenderas att delta.
 • Kallelse till utbildningen skickas i god tid.
 • Utbildningsplan formuleras av vigselombudsmannen.

Information

 • FIFS ska tillhandahålla information på sin hemsida om vigslar och gällande lagar och regler om äktenskap. Det ska även finnas kontaktuppgifter till imamer som har vigselrätt, information om vilka handlingar som krävs av paret för att kunna bli vigda och instruktioner om tidsbokning samt annan praktisk information.
 • FIFS föreningar ska hänvisa till informationen på FIFS hemsida.
 • FIFS ska skicka regelbundna mejl till föreningar/imamer om lagförändringar och information om det som hänt eller är på gång inom området.

FIFS Kunskapskontroll

Ingen vigsel får förrättas igenom samfundets föreningar av personer som saknar vigselrätt utfärdad av Kammarkollegiet via FIFS.

Vigseln skall förrättas av en behörig imam som har gått i FIFS kunskapskontroll och fått vigselrätt utfärdad av Kammarkollegiet via samfundet.

Kunskapskontrollen betyder att den som utövar uppdraget skall vara en imam och ha förordnande att vara vigselförrättare inom Förenade Islamiska Föreningar i Sverige. Imamen skall:

 • Ha en avslutad utbildning i Islams kunskaper
 • Ha goda kunskaper om det svenska samhället, lag och språk.
 • Kunna äktenskapsbalken, ÄktB, och dess innebörd.

Vigselförrättarebehörighet

Enbart imamer som är verksamma i församlingar som tillhör ett trossamfund får vigselbehörighet. Om man får vigeselbehörighet kallas man för vigselförrättare dvs en person som är behörig att förrätta vigsel.

 

Tillväga gång för att bli vigselförrättare hos FIFS:

 • Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS) ansöker om vigselbehörighet endast för imamer i församlingar som är medlemmar hos FIFS.
 • Vigselrätten söks skriftligt av medlemsförening som tillhör samfundet.
 • FIFS medlemsförening ska tillsammans med ansökan om förordnande att vara vigselförrättare lämna till FIFS styrelse uppgifter om den imam som föreningen ansöker om vigselrätt för.
 • FIFS genomför en prövning av lämplighet hos sökande imam enligt FIFS kunskapskontroll.
 • Om imamen klarar kunskapskontrollen ansöker FIFS om vigselbehörighet för imamen hos Kammarkollegiet.
 • Imamen ska bifoga till ansökan en skriftlig försäkran att man förstått uppdraget och dess natur och ansvar av myndighetsutövning.
 • Kammarkollegiet godkänner eller avslår ansökan.
 • FIFS kan begära Kammarkollegiet att återkalla vigselrätten från en imam.

Föreningens ansvar

Föreningen bär delansvar med FIFS för en i föreningen verksam imam med vigselrätt:

 • Medlemsförening initierar ansökan om vigselrätt för en imam och kan skriftligen begära hos FIFS styrelse att vigselrätt för en viss imam återkallas.
 • Föreningen är ansvarig för att dess stämplar och officiella papper inte kommer i obehörigas händer.
 • Föreningen har ansvar för att det inte förekommer vigslar genomförda av en imam som inte har vigselrätt.
 • Föreningen har ansvar att kontrollera de vigselintyg som imamen lämnar in och att skicka en kopia till FIFS.

 

Kvalitetssäkringsrutiner

 • Imamen är skyldig att följa vigselförrättares checkningslista. Annars begär FIFS att vigselrätten återkallas.
 • Imamen ska ha en kopia av varje vigselbevis.
 • Föreningen ska ha en kopia av vigselbevis.
 • FIFS ska ha en kopia av vigselbevis. Föreningen ska tillhandahålla det till FIFS inom 2 veckor efter förrättat vigsel.
 • Vigselförrättaren ska försäkra skriftligen att man förstått uppdraget och dess natur och ansvar av myndighetsutövning.

 

Vigselförrättarens checkningslista:

 • Intyg om gällande hindersprövning
 • Blanketten ”Vigselbevis” från skatteverket
 • Identitetskontroll av det närvarande paret och kontroll av id-handling mot intyg om hindersprövning
 • Två närvarande vittnen
 • Genomgång av äktenskapsförord och andra avtal inför äktenskapet
 • Uttalat samtycke till ingång av äktenskap från båda kontrahenterna inför imamen och de två vittnena.
 • Imamen ska förklara det närvarande paret vara gifta inför de närvarande vittnena.
 • Äktenskapskontraktet undertecknats av paret, imamen och vittnena
 • Ett original av äktenskapskontraktet ska lämnas till paret, en kopia till imamen och två kopior till föreningen varav en insänds till FIFS.
Till toppen