Villkoren för medlemskap i Islamiska förbundet i Linköping (IFIL) finns fastställda i förbundets stadgar. Relevanta paragrafer är:

  1. Medlem kan den vara som bekänner islam i enlighet med den islamiska trosbekännelsen, tror på att Muhammed (må Allah välsigna honom och ge honom frid) är den sista profeten och accepterar Koranen och profeten Muhammeds sunna.
  2. Medlemskap bekräftas genom registrering av namn och adress. Medlem förväntas betala medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet.
  3. Röstberättigad på årsmöte och valbar till förtroendeuppdrag i föreningen är den medlem som är fyllda 18 år och finns registrerad med namn, personnummer, adress och epost, och under minst ett års tid betalat medlemsavgift. Röstberättigad medlem har rätt att inkomma med förslag till styrelsen och motioner till ordinarie årsmöte.

Ytterligare villkor har fastställts av IFIL:s extra årsmöte 2018-10-20:

  • Medlemskap i Islamiska förbundet i Linköping (IFIL) är individuellt.
  • Medlemsavgiften är 0,7 % av bruttoårsinkomsten och betalas genom att registrera sig för betalning via skattsedeln (så kallad uppbördshjälp). Sker registrering senast 31 oktober börjar medlemskapet gälla följande kalenderår, annars ytterligare ett år senare.
  • Den som har sin inkomst utomlands ska styrka sin bruttoårsinkomst och sedan betala 0,7 % av denna.
  • Medlemsavgiften för den som saknar beskattningsbar inkomst är 100 kr/månad.
  • Medlemskapet är kostnadsfritt för personer som under hela kalenderåret är under 20 år. För att medlemskapet inte ska avbrytas ska anmälan om registrering för betalning via skattsedeln lämnas in till styrelsen senast 31 oktober det kalenderår man fyller 19 år.

Mer information och formulär för medlemsansökan hittar du här.

LÄS MER OCH GE DIN MOSKÉAVIGFT NU!