Loading...
Vigeselrätt2015-10-26T23:28:27+00:00

Allmänt

FIFS är ett trossamfund som har en varaktig verksamhet, samfundet har en sådan organisation att det på goda grunder kan antas att äktenskapsbalkens bestämmelser om vigsel och därmed sammanhängande åtgärder kommer att tillämpas. Från och med den 10 januari 1991 fick FIFS vigselrätt av Kammarkollegiet, vigselrätten betyder att vigsel får förrättas inom samfundet enligt de krav som fastställs av både Kammarkollegiet och trossamfundet.

Äktenskap enligt Islam och svensk lag

Vigseln förenar en man och en kvinna i äktenskapet. Enligt Islam är familjen en jätteviktig bas för den samhälleliga organisationen, den är inrättad överhuvudtaget på äktenskap. Ett muslimskt äktenskap är ett kontrakt mellan en man och en kvinna som ingås i närvaro av två vittnen. Äktenskapet anses vara ett av Guds tecken och grundas på inbördes kärlek och barmhärtighet (Koranen 30:21). Makarnas relation skall byggas på ömsesidig respekt och förståelse. Koranen kallar äktenskapet för ”högtidligt löfte” (Koranen 4:21). Undertecknande av kontraktet behöver inte äga rum i en moské.  Äktenskapet markeras av en ceremoni där man visar samtycke, glädje och nöje. För att äktenskapet skall var giltig enligt Islam så krävs det att kontrahenterna svarar ja på frågan om att ingå äktenskap. I kontraktet som undertecknas av paret, vigselförrättaren och vittnen uppges brudgummens gåva enligt Islam. Det dokument som bevisar att två personer ingått äktenskap kallas för vigselbevis, i Islam kallas den för aqd.

Vigselförrättarens skyldigheter  

Du som är förordnad vigselförrättare är behörig för att förrätta vigsel enligt svensk lag i Sverige. En vigselförrättare måste följa äktenskapsbalkens bestämmelser om vigsel och de åtgärder som ska vidtas i samband med vigseln. Om en vigselförrättare inte följer de bestämmelser som gäller för vigsel m.m komer vi och Kammarkollegiet återkalla förordnandet.

Före vigseln

Före vigseln ska Skatteverket pröva om det finns något hinder att ingå äktenskapet, de som ska ingå äktenskap ansöker gemensamt om detta. Om Skatteverket inte finner något hinder mot äktenskapet skickas ett intyg från Skatteverket även för utländska medborgare (med vissa undantag när det gäller nordiska medborgare). Vigselförrättaren måste kontrollera att det finns ett intyg om hindersprövning om är giltigt enligt lag.

Vigselförrättaren ska före vigseln kontrollera

  • Att hindersprövning har gjorts
  • Att intyget inte är för gammalt, utan att hindersprövning har skett inom fyra månader före vigseln
  • att det inte har kommit fram att det finns något hinder mot äktenskapet

Vigsel

För att en vigsel ska vara giltig krävs

  • att vigselförrättaren är behörig att förrätta en vigsel
  • att de som ingår äktenskap är närvarande samtidigt
  • att de var för sig på fråga av vigselförrättaren ger till känna att de samtycker äktenskapet
  • att vigselförrättaren därefter förklarar att de är makar

Vid vigseln ska släktingar eller andra vittnen vara med.

Att förrätta vigsel är myndighetsutövning. Därför ska svenska språket användas när vigselförrättaren förklarar de som ingå äktenskapet för äkta makar. Förklaringen kan naturligtvis därefter också översättas till andra språk.

En vigselförrättare som är förordnad av Kammarkollegiet är förordnad att vara vigselförrättare inom ett visst trossamfund. Vid vigseln ska han eller hon följa den ordning för vigsel som gäller inom trossamfundet

Efter vigseln

Efter vigseln ska vigselförrättaren genast lämna makarna ett bevis om vigseln och skicka ett skriftligt meddelande om vigseln till Skatteverket.

Till toppen